Rgulamin Zjazdu OZSkat Śląsk - Południe    
    Zwołanego w dniu 11.05.2024 r.    
               
I W Zjeżdzie biorą udział:          
1 Delegaci wybrani w  klubach/sekcjach na Zjazd Okręgu Śląsk-Południe 
  IX kadencji z głosem stanowiącym      
2 Zaproszeni Goście - z głosem doradczym      
II Zjazd wybiera Prezydium Zjazdu w składzie:      
1 Przewodniczący Zjazdu        
2 Dwóch protokólantów          
III Do zadań Prezydium Zjazdu należy:        
1 Sprawne i zgodne ze Statutem, Planem i Regulaminem Zjazdu  
  przeprowadzenie obrad Zjazdu okręgu Śląsk - Południe.  
2 Sporządzenie protokołu z przebiegu Zjazdu      
3 Udzielanie głosu uczestnikom Zjazdu.      
4 Odbieranie głosu uczestnikom Zjazdu w przypadkach wydłużających się
  wypowiedzi i wypowiedzi nie na temat.      
5 Prowadzenie listy delegatów zabierających głos.    
IV Delegaci posiadają:            
1 Czynne i bierne prawo wyborcze.      
2 Prawo do zabierania głosu w czasie realizacji poszczególnych punktów Planu
  Zjazdu,po uprzednim zapisaniu się do głosu w Prezydium Zjazdu - wypowiedzi
  powinne być krótkie i na aktualnie realizowany temat wg Planu Zjazdu oraz 
  powinne kończyć się wnioskiem do Komisji Uchwał i Wniosków  
3 Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków oraz członkowie Władz mają prawo
  otrzymać głos poza kolejnością.        
V Uczestnicy Zjazdu nie będący delegatami mają prawo zabierać głos na zasadach
przyjętych dla delegatów.          
VI Do zadań Komisji Mandatowej należy:        
1 Prowadzenie listy obecności        
2 Stwierdzenie prawomocności Zjazdu      
VII Do zadań komisji Uchwał i Wniosków należy:      
1 Notowanie wniosków składanych przez delegatów    
2 Formułownie wniosków wynikających z dyskusji    
3 Przygotowanie i przedstawienie Zjazdowi Uchwały Zjazdu OZSkat.Śląsk-Południe
VIII Zadaniem Komisji Wyborczej jest sporządzenie list wyborczych kandydatów do
poszczególnych władz w porządku alfabetycznym,oraz przygotowanie kart wyborczych
IX Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:        
1 Przeprowadzenie wyborów.        
2 Ustalenie wyników wyborów.        
3 Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych wyborów.  
4 Przedstawienie Zjazdowi wyników poszczególnych wyborów  
X Wszelkie wątpliwości wynikające z treści niniejszego regulaminu rozstrzyga Zjazd
XI Niniejszy Regulamin obowiązuje po przyjęciu go przez Zjazd OZSkat Śląsk - Południe
               
               
               
               
          Rogów dnia 11.05.2024 r.

 

 

 

Projekt Ordynacji Wyborczej do Władz

X kadencji OZSkat Śląsk – Południe dnia 11.05.2024 r.

 

Rozdział I

Zasady ogólne

 

$1

Władze Okręgowego Związku pochodzą z wyboru.

 

$2

Liczba kandydatów do Władz jest nieograniczona.

 

$3

Ordynacja wyborcza określa tryb i zasady wyboru Władz OZSkat. Śląsk-Południe w tym:

 

a)      Zarządu Okręgu.

b)      Komisji Rewizyjnej.

c)      Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

d)     Delegatów na X Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZSkat.

 

$4

Wybory do wszystkich Władz Związku są tajne.

W przypadku gdy liczba kandydatów do poszczególnych władz jest równa ilości miejsc do obsadzenia Zjazd może postanowić inaczej.

 

$5

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom na Zjazd

OZSkat.Śląsk – Południe X kadencji.

 

$6

Umotywowane kandydatury Zgłaszają delegaci w czasie obrad.

 

$7

Przed umieszczeniem na liście wyborczej kandydat musi wyrazić zgodę

oraz udzielić odpowiedzi na zadawane przez wyborców pytania.

 

$8

Jeśli wobec któregokolwiek z zaproponowanych kandydatów zostanie wniesiony

sprzeciw, zebrani delegaci decydują zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym

o umieszczeniu kandydata na liście kandydatów.

 

$9

Przyjęta lista kandydatów musi być sporządzona w porządku alfabetycznym.

 

$10

Kadencja wszystkich władz związku trwa 4 lata.

 

$11

W okresie kadencji można dokonać wyborów uzupełniających do 1/3 składu

osobowego poszczególnych Władz Związku.

 

$12

Do przeprowadzenia wyborów powołuje się następujące komisje

1)      Komisje Mandatową w liczbie 3 osób

2)      Komisję Wyborczą w liczbie 3 osób

3)      Komisję Skrutacyjną w liczbie 3 osób

4)      Komisję Uchwał i Wniosków w liczbie 3 osób

 

$13

Członkowie wszystkich komisji za wyjątkiem komisji skrutacyjnej mają prawo

kandydowania na każdą funkcję w związku.

 

$14

Członkowie komisji wybierani są spośród delegatów

w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów.

 

Rozdział II

Wybory do władz związku.

 

 

 

$1

Wyboru Członków Zarządu Okręgu wybiera się spośród delegatów na Zjazd.

 

$2

Ilość Członków Zarządu określa Zjazd na podstawie Statutu.

 

$3

Przydziału funkcji w Zarządzie dokonuje Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu.

 

$4

Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród delegatów na Zjazd.

 

$5

Ilość członków Komisji Rewizyjnej określa Zjazd na podstawie Statutu.

 

$6

 

Przydziału funkcji w Komisji Rewizyjnej dokonują jej członkowie

na swoim pierwszym posiedzeniu.

 

$6

Członków Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

Wybiera się spośród delegatów na Zjazd.

 

   $7

 

Ilość członków Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

określa Zjazd na podstawie Statutu.

 

$11

Przydziału funkcji w Okręgowym Sądzie Koleżeńskim

dokonuje ona na swoim pierwszym posiedzeniu.

 

$12

Każdy delegat może pełnić funkcję tylko w jednej z Władz Związku tj:

Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Okręgowym Sądzie Koleżeńskim.

 

Rozdział III

Głosowanie

$1

Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania sporządzonych przez

Komisję Mandatową i opatrzonych pieczęcią OZSkat.Śląsk-Południe.

 

S2

Karty do głosowania są odrębne dla każdego wyboru władz.

 

$3

Ilość kandydatów do skreślenia ( aby głos był ważny ) każdorazowo

podaje Przewodniczący Zjazdu

 

$4

W przypadku osiągnięcia równej ilości głosów przez dwóch lub więcej

kandydatów na miejsce w poszczególnych Władzach i liczba ta przekracza

ilość miejsc określonych wcześniej przez Zjazd, przeprowadza się II turę wyborów

do tych Władz z udziałem kandydatów którzy osiągnęli równą ilość głosów.

 

$5

W drugiej turze członkami władz zostają kandydaci w kolejności otrzymanych głosów.

 

$6

Aktu wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaku „X”

po prawej stronie nazwiska kandydata, na którego głosujący oddaje głos.

 

$7

Głos ważny jest wówczas gdy wyborca wskazuje na karcie do głosowania liczbę kandydatów

równą lub mniejszą od ustalonej liczby osób wybieranych do poszczególnych Władz.

$18

Głos jest nieważny w przypadku dopisywania na karcie do głosowania nazwisk kandydatów

uprzednio nie zgłoszonych oraz posłużenia się innym znakiem lub inną kartą do głosowania.

 

$9

Karta do głosowania zawiera jedynie nazwiska i imiona kandydatów

umieszczone w porządku alfabetycznym.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

$1

W przypadkach wątpliwych o ważności głosów rozstrzyga Komisja Skrutacyjna.

 

$2

Wszelkie wątpliwości wynikające z treści niniejszej ordynacji rozstrzyga Zjazd.

 

$3

Niniejsza ordynacja wyborcza staje się obowiązująca z chwila zatwierdzenia

jej przez Zjazd Delegatów X kadencji OZSkat.Śląsk – Południe.

 

$4

Dokumentację z przeprowadzonych wyborów przechowuje Zarząd OZSkat

Śląsk – Południe a wyniki wyborów przekazuje Zarządowi PZSkat.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Rogów 11.05.2024 r.

                                                                                                                Protokół nr.2/2023

W dniu 28.12.2023 odbyło się zebranie Zarządu Okręgu Śląsk Południe w siedzibie Zarządu w Rogowie. Prezes przywitał zebranych. Lista obecności w załączniku. Prezes d/s sportowych E. Cyran Przedstawił kalendarz imprez na rok 2024. W roku 2024 nastąpiła zmiana w sposobie przeprowadzania eliminacji do IMP, które w tej edycji pozostają w gestii Okręgów. W okręgu Śląsk Południe pięć miejsc zostaje wywalczonych przez najlepszych zawodników w IMO, piętnaście kolejnych najlepszych zawodników z cyklu GPO na dzień 31.10.2024. Uzupełnienie nastąpi poprzez dzikie karty. W roku 2024 IMP przeprowadzone zostaną w formie trzydniowej, osiem serii po czterdzieści osiem rozdań w miesiącu grudniu. Mistrzostwa Okręgu rozegrane zostaną w dniu
13-14.01.2024. Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich graczy zrzeszonych w okręgu Śląsk Południe. Zawody będą rozgrywane systemem: w sobotę trzy serie po czterdzieści osiem rozdań z losowania, a w niedziela dwie serie po czterdzieści osiem rozdań systemem z rozstawienia. Wpisowe 60zł i dofinansowanie 1000zł z Okręgu. Nagrody będą dzielone w proporcji jeden do pięć. Puchar Okręgu zostanie rozegrany w dniu 14.04.2024, udział wezmą wszystkie kluby zrzeszone w Okręgu. Turnieje zostaną rozegrane nowym wzorem kart. System rozgrywek GPO w roku 2024 nie ulega zmianie. Punkty naliczane będą od 01.01.2024 do 31.12.2024. Zakończenie sezonu 2023 ustalono na 20.01.2024. Udział w nim wezmą władze Okręgu, prezesi klubów, zaproszeni goście PZSKat, trzech najlepszych graczy GPO Okręgu i klasyfikacji Pucharu Prezesa oraz najlepsi z IMO. Walne Zebranie Delegatów w związku z upływem kadencji ustalono na dzień 11.05.2024. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółował
Grzegorz Wojaczek

 

Grand Prix Okręgu za rok 2024 będzie naliczane

od stycznia 2024 do grudnia 2024

#

Za organizację turniejów z cyklu GPO oraz wysokość nagród

ustalonych przez Zarząd Okręgu odpowiedzialni są

Prezesi poszczególnych klubów i sekcji

 

#

Pula nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO w roku 2024

wynosi 800,00 zł. plus puchar

 

#

Podział nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO w roku 2024

tj. pula nagród plus wpisowe 1 do 4

 

#

Punktacja za poszczególne turnieje będzie naliczana według

reguł ustalonych przez zarząd OZSkat.

 

#

W GPO w 2024 roku naliczane będą duże punkty za poszczególne miejsca

1 miejsce 40 pkt.

2 miejsce 35 pkt.

3 miejsce 30 pkt.

Od 4-6 miejsca 28 pkt.

Od 7-9 miejsca 26 pkt.

Od 10-12 miejsca 24 pkt.

Od 13-15 miejsca 22 pkt.

Od 16-18 miejsca 20 pkt.

Od 19-21 miejsca 18 pkt.

Od 22-24 miejsca 16 pkt.

Od 25-27 miejsca 14 pkt.

Od 27-30 miejsca 12 pkt.

Reszta grających w danym turnieju otrzymuje po 10 pkt. za uczestnictwo

 

#

W GPO w 2024 roku dodatkowo dla każdego zawodnika będą naliczane

punkty za nagrany wynik w danym dniu

Wynik końcowy do 500 pkt. - 0 dużych pkt.

Od 500 do 1000 pkt. - 2 duże pkt

Od 1000 do 1500 pkt. - 4 duże pkt.

Od 1500 do 2000 pkt. - 6 dużych pkt.

Od 2000 do 2500 pkt. - 8 dużych pkt.

Od 2500 do 3000 pkt. - 10 dużych pkt.

Powyżej 3000 pkt. 12 dużych pkt.

 

#

W GPO o puchar Prezesa w 2024 roku punkty będą naliczane tak jak w GPO

 

#

Dla zawodników którzy z przyczyn wyższych nie mogą

uczestniczyć w GPO lub GPO o puchar Prezesa

będą naliczane 24 duże pkt. Nieobecność należy

zgłosić przed turniejem do Józefa Cegiełki

 

#

Sędzią głównym turnieju nie może być zawodnik grający przy stoliku

 

#

Prowadzący turnieje GPO są odpowiedzialni za przygotowanie list stolikowych

przeprowadzenie losowania oraz utrzymanie porządku na zawodach

za co otrzymują 100 zł. od organizatora. Prowadzącymi turnieje i sędziami

zawodów w 2024 r. są Wojaczek Klaudiusz, Cyran Eugeniusz i Huwer Alojzy

#

Turnieje GPO Śląsk-Południe będą otwarte dla wszystkich zawodników

z innych okręgów oraz zawodników nie zrzeszonych

 

#

Klasyfikacja końcowa zawodników będzie prowadzona wspólnie

dla wszystkich zawodników uczestniczących w turniejach

 

#

Zwycięzcy poszczególnych turniejów z cyklu GPO w danym dniu

będą nagradzani według zajętych miejsc

obojętnie który okręg reprezentują i i czy są zrzeszeni w PZSkata.

 

#

Turnieje GPO będą rozgrywane systemem 2 x 48 rozdań

i będą rozgrywane w soboty i niedziele o godz.9,00

a w wyjątkowych przypadkach w piątki o godz. 16,30

 

#

W DPO 14.04.2024 obowiązkowy udział biorą wszystkie

kluby zgłoszone do rozgrywek ligowych